Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden in de versie die geldt op het moment van gebruik zijn uitsluitend van toepassing op het gebruik van de OPHTEC calculator software voor het bepalen van een refractieve lens sterkte aanbeveling door OPHTEC BV.

1. Gebruikers van de OPHTEC calculator

OPHTEC BV biedt gratis toegang tot de OPHTEC calculator aan uitsluitend medische specialisten (“gebruikers”) voor gebruik zoals bedoeld in Sectie 3 hieronder. Het is de gebruiker niet toegestaan om de OPHTEC calculator op enige andere wijze te gebruiken of te manipuleren, of om toegang te verkrijgen anders dan met de beschikbaar gestelde inloggegevens. De gebruiker verplicht zich om ongeautoriseerde toegang door derden te voorkomen.

2. Persoonlijke gebruikersaccount

U moet een account en wachtwoord aanmaken om toegang te krijgen tot de website. U bent verantwoordelijk voor alle toegang, gebruik en activiteiten die met uw account en wachtwoord plaatsvinden. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw account en wachtwoord. U mag nimmer uw account of wachtwoord aan een andere persoon verstrekken. U mag niet een computer waarop u bent ingelogd onbeheerd achterlaten. U gaat ermee akkoord dat u na elke sessie moet uitloggen van uw account. Het aan u toebehorende account en bijbehorende wachtwoord mogen niet aan een andere persoon overgedragen worden.

Met het gebruik van de online calculator stemt u er mee in dat het geregistreerde emailadres gebruikt kan worden voor marketing doeleinden.

3. Voorwaarden voor gebruik van de OPHTEC calculator

Op basis van vooraf bepaalde biometrische data die wordt ingevoerd in de calculator door medische specialisten berekent de OPHTEC calculator een niet-bindende aanbeveling voor een refractieve lens sterkte.

De aanbeveling is gebaseerd op populatiegemiddelden en kan sterk verschillen van individuele gevallen. Postoperatieve rotatie van de lens (bijvoorbeeld door capsular phimosis) en technische afwijkingen zijn onvoorzien en kan geen rekening mee worden gehouden. Alle aanbevelingen zijn slechts benaderingen gebaseerd op algemene ervaring en een algoritme dat eigendom is van OPHTEC BV.

De juistheid en nauwkeurigheid van de biometrische invoer kan niet door de OPHTEC calculator worden geverifieerd. Waarschuwingen duiden atypische of onwaarschijnlijke biometrische data aan, waarvoor hernieuwde en nauwlettende verificatie door de gebruiker noodzakelijk is.

De gebruiker moet zorgen voor een ononderbroken, adequate internetverbinding. Een aanbeveling die onjuist is of die verworpen is na een onderbreking, afbreking, herladen of ander falen van de internetverbinding is ongeldig en moet altijd worden verworpen.

4. Beperkte aansprakelijkheid

De gebruiker aanvaardt volledige aansprakelijkheid voor niet-gecontroleerde implementatie van een aanbeveling die is weergegeven door de OPHTEC calculator, evenals voor de juistheid van de ingevoerde data.

Tenzij anders aangegeven is OPHTEC BV niet aansprakelijk voor de medische juistheid, integriteit en haalbaarheid van de aanbeveling. OPHTEC BV is in het bijzonder niet aansprakelijk voor directe-, indirecte- of gevolgschades zoals mogelijke postoperatieve refractieafwijkingen die te maken hebben met de aanbeveling.

Gezien het niet-bindende karakter van de aanbeveling wordt alleen aansprakelijkheid aanvaard voor grove nalatigheid aan de zijde van OPHTEC BV.

5. Data bescherming

De gebruiker is verplicht zich te houden aan de geldende wetten voor bescherming van persoonsgegevens en moet als gevolg daarvan de data die afkomstig is van patiënten anonimiseren. Patiënt data wordt niet opgeslagen en is niet opnieuw opvraagbaar. Het is aangeraden om de resultaten van de berekening af te drukken en op te slaan in het patiënt dossier.

6. Slotbepalingen

Deze overeenkomst wordt gesloten en geïnterpreteerd volgens de Nederlandse wet. Mochten bepalingen van deze overeenkomst of een toekomstige erin opgenomen bepaling geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of de rechtsgeldigheid of uitvoerbaarheid ervan later verliezen, dan mag hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet worden beïnvloed. Hetzelfde geldt, wanneer blijken zou, dat de overeenkomst een regelingsleemte bevat.