Conditions of use

Warunki użytkowania kalkulatora OPHTEC

Obowiązują następujące warunki korzystania z oprogramowania kalkulator OPHTEC w celu określenia zalecanej mocy soczewki przez OPHTEC BV które mają zastosowanie wyłącznie do wersji obowiązującej w czasie użytkowania.

1. Użytkownicy kalkulatora OPHTEC

OPHTEC BV. zapewnia bezpłatny dostęp do kalkulatora OPHTEC wyłącznie specjalistom medycznym ("użytkownikom") w celach określonych w punkcie 3 poniżej. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z kalkulatora IOL w jakikolwiek inny sposób, do manipulowania programem lub uzyskiwania dostępu do kalkulatora OPHTEC w inny sposób niż za pomocą dostarczonego loginu. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony kalkulatora OPHTEC przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.


2. Konto osobiste


Aby uzyskać dostęp do witryny, musisz podać konto i hasło. Użytkownik zgadza się ponosić całkowitą odpowiedzialność za wszelki dostęp, użytkowanie i działania, które występują w ramach konta i hasła. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego konta i hasła. NIE wolno ujawniać nikomu swojego konta i hasła. NIE wolno pozostawiać komputera bez nadzoru podczas logowania na stronie internetowej. Użytkownik zgadza się wyjść z konta i wylogować się z niego pod koniec każdej sesji. Konto i hasło nie mogą być przekazywane od osoby, której nie zostały wydane.


Korzystając z kalkulatora online, zgadzasz się, że zarejestrowany adres e-mail może być używany do celów marketingowych.

3. Warunki korzystania z kalkulatora OPHTEC

Kalkulator OPHTEC oblicza nie wiążącą rekomendację mocy soczewki, na podstawie danych biometrycznych uprzednio ustalonych i wprowadzonych do kalkulatora przez specjalistów medycznych.

Zalecenie opiera się na średnich wartościach dla populacji i może znacznie różnić się w poszczególnych przypadkach. Pooperacyjny obrót soczewki (np. z powodu capsulophimosis) i odchylenia techniczne są nieprzewidywalne i nie mogą być wzięte pod uwagę. Wszystkie zalecenia są jedynie przybliżonymi wartościami opartymi na ogólnych doświadczeniach i zastrzeżonym algorytmie obliczeniowym.


Poprawności i dokładności wejściowych danych biometrycznych nie można zweryfikować za pomocą kalkulatora OPHTEC. Nietypowe lub nieprawdopodobne biometryczne dane wejściowe będą zaznaczone za pomocą ostrzeżeń, niezbędna jest wtedy ponowna i staranna weryfikacja wszystkich danych.

Użytkownik musi zapewnić nieprzerwane, odpowiednie połączenie internetowe. Zalecenie, które jest niekompletne lub zostało odrzucone po przerwaniu, ponownym uruchomieniu lub innym niepowodzeniu połączenia z Internetem, jest nieprawidłowe i musi zostać odrzucone.4. Ograniczona odpowiedzialność

Użytkownik ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za niezweryfikowane praktyczne wdrożenie rekomendacji wyświetlanej przez kalkulator OPHTEC, a także za ważność danych wejściowych.

O ile nie określono inaczej, OPHTEC BV. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność medyczną, rzetelność i wykonalność zalecenia. W szczególności nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie lub wtórne, takie jak możliwe pooperacyjnego błędu refrakcji związanych z zaleceniem.

Odpowiedni z niewiążącym charakter zalecenia, odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na rażącym zaniedbaniu ze strony OPHTEC BV.

5. Ochrona danych

Użytkownik musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych i anonimizować dane dotyczące pacjentów. Dane pacjenta nie będą przechowywane i nie będzie można ich odzyskać. Zaleca się wydrukowanie wyników obliczeń i zapisanie ich w pliku pacjenta.


6. Obowiązujące prawo / klauzula podzielności

Niniejsza umowa jest regulowana i interpretowana zgodnie z prawem holenderskim.
Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy staną się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. Wszelkie pominięcia są uzupełniane nowymi przepisami, które spełniają pierwotny cel niniejszych warunków użytkowania.